Pravidelné kontroly a údržba EPS

provádění legislativně nařízených kontrol požární signalizace

 

Elektrická požární signalizace (EPS) je specifickým druhem zabezpečovací signalizace, která slouží pro včasné zjištění požáru v prostoru, který je zařízením EPS chráněn. Z tohoto důvodu je dle platné legislativy (Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně, Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci) na zařízení EPS nahlíženo jako na vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení a EPS je nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby.

Instalaci, údržbu a opravy smí na vyhrazeném požárně bezpečnostním zařízení dle "Sjednocené aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení" (závazný dokument HZS ČR) provádět výhradně ...pouze ten, kdo je „odborně způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany“ podle ustanovení § 11 odst. 1. a  2. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)...

Zároveň by tato osoba měla mít osvědčení od výrobce EPS, že je řádně proškolena a oprávněna provádět instalace, opravy a údržbu na jeho zařízeních. To sice není nezbytně nutná podmínka, ale zařízení EPS tvoří poměrně sofistikované systémy a pro jejich správnou činnost je zásadní správné nastavení všech důležitých parametrů, vazeb apod. Z tohoto důvodu je proškolení výrobcem zásadně důležité.

Kontroly nařizuje vyhláška!

1. U EPS se podle Vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti EPS při provozu, a to:

  • jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení
  • jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, která elektrická požární signalizace ovládá

2. Zkouška činnosti EPS při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti EPS při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

3. Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za pomocí zkušebních přípravků dodaných výrobcem.

4. Roční kontrola může být spojena také s revizí elektro.

Stručné shrnutí:

  • Elektrická Požární Signalizace (EPS) je považována za vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, z čehož plyne pro provozovatele řada povinností
  • Je třeba provádět periodické kontroly: 1x měsíčně (zkouška činnosti), 1x za 6 měsíců (hlásiče) a 1x ročně (ústředna EPS)
  • Měsíční kontroly může provádět obsluha, půlroční kontroly musí provádět technici proškolení výrobcem, roční kontrole musí být přítomna osoba odborně způsobilá podle ustanovení § 11 odst. 1. a  2. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Je třeba o všech činnostech spojených s EPS vést záznamy (Provozní knihu EPS)

Co získáte spoluprací s námi?

  • Profesionalitu - naši technici mají osvědčení řady výrobců a jsou oprávněna provádět instalace, opravy a údržbu na jeho zařízeních
  • Spolehlivost - sami ohlídáme termíny jednotlivých kontrol, zajistíme jejich provedení našimi techniky a vypracujeme příslušnou dokumentaci
  • Flexibilitu - přizpůsobíme se Vašim požadavkům, v rámci některé kontroly můžeme provést i revizi elektro

Máte-li k tomuto tématu jakékoli dotazy, potřebujete více informací
nebo pokud Vás naše nabídka zaujala - neváhejte nás kontaktovat.


 

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty