Informace o zpracování osobních údajů - FO dodavatelé/odběratelé

Společnost CENTR PCO, s.r.o. se sídlem Šmilovského 219, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 250 90 810, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 213871 (dále jako „správce“) je správcem osobních údajů fyzických osob – dodavatelů, či odběratelů služeb a zboží, přičemž tato společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:
-    doručovací adresa: Šmilovského 219, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
-    email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
-    telefon: 326721055
Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje fyzických osob – dodavatelů, či odběratelů služeb a zboží správce (dále také jako „smluvní partner“) a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu smluvní partner poskytl nebo které správce získal v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi správcem a smluvním partnerem. Zejména pak správce zpracovává tyto osobní údaje smluvního partnera: jméno, příjmení, bydliště, místo podnikání, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo, další kontaktní telefonní číslo, bankovní spojení. Uvedený výčet osobních údajů, které správce bude zpracovávat, nemusí být vyčerpávající a zároveň nemusí být veškeré tyto údaje zpracovávány u každého smluvního partnera.

Důvodem pro zpracování osobních údajů smluvního partnera je výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem a dále zasílání obchodních sdělení ze strany správce.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
-    plnění smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem
-    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, zejména tedy za účelem zasílání obchodních sdělení správce vůči smluvnímu partnerovi
Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů smluvního partnera budou poskytovatelé údržby informačního systému, osoby, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích, nebo které jsou správcem ovládané (dále jen „propojené osoby“), osoby podílející se na výkonu práv a povinností z uzavřené smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem, osoby spolupracující se správcem ve mzdové oblasti, v oblasti účetnictví, daňového poradenství a práva. Správce bude ve všech případech vynakládat maximální snahu zajistit, aby u těchto třetích osob bylo zavedeno vhodné zabezpečení k zajištění ochrany osobních údajů smluvního partnera. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje smluvního partnera do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Údaje smluvního partnera bude správce oprávněn mít uložené a používat je pouze:
-    po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, zejména tedy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi smluvním partnerem a správcem a k uplatňování nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, nejdéle po dobu 5 let ode dne skončení tohoto smluvního vztahu
-    po dobu stanovenou právními předpisy, zejména v případě povinnosti účetní, daňové a archivační, kdy budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem

Správce provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů smluvního partnera v souladu s právními předpisy, zejména:
-    provedl opatření nutná k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
-    provedl opatření nutná k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
-    provedl opatření, aby osobní údaje nebyly dále předávány neoprávněným osobám
-    provedl opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

Zpracování osobních údajů smluvního partnera provádí správce z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi smluvním partnerem a správcem. Smluvní partner není povinen osobní údaje správci poskytnout, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů smluvního partnera není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Za podmínek stanovených v nařízení má smluvní partner, jehož osobní údaje se zpracovávají výše uvedeným způsobem, právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu, omezení nebo výmaz jeho osobních údajů, pokud to umožňují právní předpisy a povinnosti správce, právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, právo na přenositelnost jeho osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě uplatnění práva smluvního partnera na výmaz jeho osobních údajů však nebude správce moci nadále řádně poskytovat služby dle uzavřené smlouvy mezi správcem a smluvním partnerem.


CENTR PCO s r.o.

© CENTR PCO s.r.o. 2022 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.