Informace o zpracování osobních údajů - FO dodavatelé/odběratelé

Společnost CENTR PCO, s.r.o. se sídlem Šmilovského 219, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 250 90 810, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 213871 (dále jako „správce“) je správcem osobních údajů fyzických osob – dodavatelů, či odběratelů služeb a zboží, přičemž tato společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:
-    doručovací adresa: Šmilovského 219, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
-    email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
-    telefon: 326721055
Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje fyzických osob – dodavatelů, či odběratelů služeb a zboží správce (dále také jako „smluvní partner“) a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu smluvní partner poskytl nebo které správce získal v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi správcem a smluvním partnerem. Zejména pak správce zpracovává tyto osobní údaje smluvního partnera: jméno, příjmení, bydliště, místo podnikání, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo, další kontaktní telefonní číslo, bankovní spojení. Uvedený výčet osobních údajů, které správce bude zpracovávat, nemusí být vyčerpávající a zároveň nemusí být veškeré tyto údaje zpracovávány u každého smluvního partnera.

Důvodem pro zpracování osobních údajů smluvního partnera je výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem a dále zasílání obchodních sdělení ze strany správce.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
-    plnění smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem
-    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, zejména tedy za účelem zasílání obchodních sdělení správce vůči smluvnímu partnerovi
Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů smluvního partnera budou poskytovatelé údržby informačního systému, osoby, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích, nebo které jsou správcem ovládané (dále jen „propojené osoby“), osoby podílející se na výkonu práv a povinností z uzavřené smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem, osoby spolupracující se správcem ve mzdové oblasti, v oblasti účetnictví, daňového poradenství a práva. Správce bude ve všech případech vynakládat maximální snahu zajistit, aby u těchto třetích osob bylo zavedeno vhodné zabezpečení k zajištění ochrany osobních údajů smluvního partnera. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje smluvního partnera do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Údaje smluvního partnera bude správce oprávněn mít uložené a používat je pouze:
-    po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, zejména tedy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi smluvním partnerem a správcem a k uplatňování nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, nejdéle po dobu 5 let ode dne skončení tohoto smluvního vztahu
-    po dobu stanovenou právními předpisy, zejména v případě povinnosti účetní, daňové a archivační, kdy budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem

Správce provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů smluvního partnera v souladu s právními předpisy, zejména:
-    provedl opatření nutná k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
-    provedl opatření nutná k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
-    provedl opatření, aby osobní údaje nebyly dále předávány neoprávněným osobám
-    provedl opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

Zpracování osobních údajů smluvního partnera provádí správce z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi smluvním partnerem a správcem. Smluvní partner není povinen osobní údaje správci poskytnout, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů smluvního partnera není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Za podmínek stanovených v nařízení má smluvní partner, jehož osobní údaje se zpracovávají výše uvedeným způsobem, právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu, omezení nebo výmaz jeho osobních údajů, pokud to umožňují právní předpisy a povinnosti správce, právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, právo na přenositelnost jeho osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě uplatnění práva smluvního partnera na výmaz jeho osobních údajů však nebude správce moci nadále řádně poskytovat služby dle uzavřené smlouvy mezi správcem a smluvním partnerem.


CENTR PCO s r.o.

© CENTR PCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.