Informace o zpracování osobních údajů

Společnost CENTR PCO, s.r.o. se sídlem Šmilovského 219, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 250 90 810, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 213871 (dále jako „správce“) je správcem osobních údajů zákazníka a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“).


Kontaktní údaje správce jsou následující:
-    doručovací adresa: Šmilovského 219, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
-    email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
-    telefon: 326 732 372


Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu zákazník poskytl nebo které správce získal v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi správcem a zákazníkem. Zejména pak správce zpracovává tyto osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, bydliště, adresa místa, kde bude správce poskytovat zákazníkovi služby, emailová adresa, telefonní číslo, další kontaktní telefonní čísla. Správce bude dále v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi podle uzavřené smlouvy zpracovávat i tyto osobní údaje: obrazový a zvukový záznam zákazníka, jeho rodinných příslušníků, třetích osob, míst, kde bude správce poskytovat zákazníkovi služby, včetně správcem střežených, či kontrolovaných prostor a vybavení těchto prostor a dalších údajů, které správce získá v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi. Uvedený výčet osobních údajů, které správce bude zpracovávat, nemusí být vyčerpávající a zároveň nemusí být veškeré tyto údaje zpracovávány u každého zákazníka.


Důvodem pro zpracování osobních údajů zákazníka je vyřízení objednávky služeb ze strany zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a správcem, dále zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit vůči zákazníkovi a získávání informací o spokojenosti zákazníka se zbožím, či službami správce pro zkvalitnění služeb poskytovaných správcem.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

-    plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem
-    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, zejména tedy za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit správce vůči zákazníkovi
-    v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služeb, souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, zejména tedy pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit správce vůči zákazníkovi


Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů zákazníka budou osoby zajišťující marketingové, provozní a internetové služby pro správce, osoby podílející se na zajištění a poskytování služeb zákazníkovi na základě smlouvy uzavřené se správcem, osoby spolupracující se správcem ve mzdové oblasti, v oblasti účetnictví, daňového poradenství a práva, poskytovatelé údržby informačního systému. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


Údaje zákazníka bude správce oprávněn mít uložené a používat je pouze:

-    po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, zejména tedy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a k uplatňováním nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, nejdéle po dobu 5 let
-    po dobu udělení a neodvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a zkvalitňování služeb správce, nejdéle po dobu 5 let od udělení souhlasu
-    po dobu stanovenou právními předpisy, zejména v případě povinnosti účetní, daňové a archivační, kdy budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a správcem

Pokud si to bude zákazník přát, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jej poskytl, kdykoli odvolat, a to písemnou formou s vlastnoručním podpisem zaslaným na adresu: CENTR PCO, s.r.o. se sídlem Šmilovského 219, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, nebo elektronicky, odesláním tohoto odvolání souhlasu na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., jakož i osobně na adrese správce: Šmilovského 219, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav.

V případě, že zpracování osobních údajů zákazníka provádí správce z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, není zákazník povinen poskytnout osobní údaje správci, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů zákazníka není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě uplatnění práva zákazníka na výmaz jeho osobních údajů však nebude správce moci nadále řádně poskytovat služby dle uzavřené smlouvy mezi správcem a zákazníkem.

Správce provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zákazníků v souladu s právními předpisy, zejména:

-    provedl opatření nutná k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
-    provedl opatření nutná k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
-    provedl opatření, aby osobní údaje nebyly dále předávány neoprávněným osobám
-    provedl opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.


CENTR PCO, s.r.o.

© CENTR PCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.