Elektrická požární signalizace

Elektrická Požární Signalizace (EPS) je obecně soubor elektronických zařízení, který slouží zejména k ochraně zdraví či života lidí a dále k ochraně majetku před účinky požáru a jeho zplodin. Jedná se o zcela jinou kategorii bezpečnostních zařízení než jsou elektronické zabezpečovací systémy (EZS) a to i z pohledu legislativy. Systémy EPS se totiž považují za vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) a jako taková musí splňovat mnohem přísnější kritéria.

To, zda musí být konkrétní objekt vybaven systémem EPS, je stanoveno v Požárně Bezpečnostním Řešení stavby (PBŘ), základním dokumentu, ze kterého vychází všechna opatření související s jeho požární ochranou. Tento dokument je zpracován vždy při přípravě stavby nového objektu a měl by být aktualizován vždy při změně způsobu užívání objektu, jeho rekonstrukci, přestavbě apod.

Na provoz EPS, resp. na provoz všech typů požárně bezpečnostních zařízení se vztahují určité povinnosti, např. periodické 1/2 roční a roční kontroly provozuschopnosti apod. Za neplnění těchto povinností mohou být ve správním řízení vyměřeny velmi vysoké pokuty, neberte proto údržbu systémů EPS na lehkou váhu!

Z čeho se systém EPS skládá:

Srdcem EPS je požární ústředna (nebo více ústředen), ke které jsou připojeny detektory (čidla), reagující např. na prudké zvýšení teploty, na kouř apod. Dále bývají součástí systému manuální hlásiče požáru (tlačítka), jejichž stiskem lze vyvolat požární poplach. Aktivací kteréhokoli z čidel nebo tlačítek přejde ústředna do požárního poplachu, což signalizuje v celém objektu zvuk požárních sirén. Rozsah a řešení EPS a dalších návazných zařízení stanoví projektant na základě informací z PBŘ stavby.

Požární poplach je signalizován buď lokálně v místě instalace (v případě stálé přítomnosti obsluhy), nebo je tzv. Zařízením Dálkového Přenosu (ZDP) přenášen přímo do operačního střediska příslušného Hasičského Záchranného Sboru (je specifikováno v PBŘ stavby).

Společně s požárním poplachem mohou být v objektu spuštěny další návazné akce, jejichž smyslem je minimalizovat škody vzniklé požárem, popř. eliminovat nebezpečí hrozící civilním osobám i zasahujícím hasičům. Jde zejména o automatické uzavření požárních předělů mezi úseky, automatické otevření požárních světlíků snižujících zakouření prostoru, v objektech s větší koncentrací lidí pak o automatické přehrávání evakuačních hlášení, uzavření přívodu  plynu, odpojení objektu od elektrické energie apod.

Kde je EPS nutností

Systémy EPS jsou do určitých objektů předepsány již ve fázi projektu (v Požárně Bezpečnostním Řešení stavby, tzv. PBŘ), jsou ale určitě dobrou investicí i do objektů, které jimi být vybaveny nemusí, ale ve kterých hrozí reálné nebezpečí vzniku požáru. Škody požárem vzniklé obvykle náklady na pořízení EPS mnohonásobně překročí.

Pokud je instalace EPS předepsána a v objektu není stálá obsluha, připojuje se takový objekt pomocí Zařízení Dálkového Přenosu (ZDP) přímo do krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje (KOPIS).

CENTR PCO s.r.o. je smluvním provozovatelem přenosové cesty pro HZS Středočeského kraje, který je oprávněn toto napojení zřídit a provozovat.

Při neplnění povinností PO
(požární ochrany) hrozí:
 
  • sankce až 250.000 Kč (činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí)

  • sankce až 500.000 Kč (činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)

  •  odmítnutí plnění sjednaného pojistného pojišťovnou
  • trestněprávní odpovědnost v případě zavinění zranění, úmrtí, hmotné škody apod.

© CENTR PCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.